בג"ץ 264/87 התאחדות הספרדים שומרי תורה- תנועת ש"ס נ' האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת