בית הדין הרבני סירב לסדר גט למסורבת גט שיוצגה על ידי מרכז צדק לנשים, מאחר ש"לא מסדרים גט בראש חודש"