עיריית ירושלים מתחייבת להפיק לקחים ולהימנע מהפקת אירועים מהם מודרות נשים

05/11/2012

 

בחודש יולי האחרון עיריית ירושלים ארגנה ומימנה חגיגות ענק בבירה לרגל חגיגות סיום הש"ס. שני האירועים המרכזיים שנערכו זכו לתקצוב בסך 2.3 מיליון ש"ח מרשויות ציבוריות (מתוכם 800,000 ₪ הגיעו מתקציב עיריית ירושלים, ואילו 1,500,000 ₪ הגיעו ממשרד החינוך. במשרד החינוך טוענים כיום כי הם כלל לא מכירים מתן תמיכה על ידם לאירועים אלו, וזאת בניגוד למידע שהובא בפני ועדת הכספים של עיריית ירושלים אשר לכאורה אישר העברות סכומים אלו מטעם משרד החינוך).

בחגיגות סיום הש"ס האמורות נאסרה הגעתן של נשים לאירוע. בתאריך 03.09.12, לאחר פנייה מטעם מרכז צדק לנשים יחד עם ארגון קולך והמרכז הרפורמי לענייני דת ומדינה, טענה עיריית ירושלים כי "האירוע יועד לגברים בלבד מאחר ונשים אינן לומדות גמרא" והציעו כי נשות ירושלים היו יכולות לנסוע לבני ברק, שם נערך ערב עבור נשות הלומדים.לאחר פניה חוזרת, אומרים כעת בעיריית ירושלים כי "מדיניותה המוצהרת והמיושמת של עיריית ירושלים הינה לאסור פעילות של הדרת נשים באשר היא, למעט במקרים חריגים בהן ההפרדה המגדרית נדרשת ועומדת בתבחינים שנקבעו בפסיקה ועל פי כל דין". בנוסף, העירייה התחייבה להפיק לקחים מאירועי סיום הש"ס ולבחון את האירועים המדוברים.

מרכז צדק לנשים, ארגון "קולך" והמרכז הרפורמי לעינייני דת ומדינה דורשים כי הפקת הלקחים תהה הלכה למעשה ולא מן הפה אל החוץ.
לפיכך אנו קוראות לרשויות להימנע מקיום אירועים אשר יש בהם הדרה של נשים וכן לגבש וליישם קריטריונים ברורים כדי לוודא שהעירייה אינה לוקחת חלק ישיר או עקיף בהדרתן של נשות העיר וכי היא עומדת בדרישות החוק והפסיקה בכל הנוגע לאירועים שהיא מארגנת או מממנת מכספי הציבור.

עו"ד סוזן ווייס, מנהלת מרכז צדק לנשים: "לא נוכל לקבל מצב בו רשויות השלטון פוגעות באזרחיות המדינה ע"י הדרתן מאירועים ציבוריים. נמשיך לפעול על מנת לוודא כי חגיגות קהילתיות הממומנות מכספי ציבור תהיינה פתוחות בפני הציבור כולו."

עו"ד ריקי שפירא, ארגון קולך: "אנו שמחים שהעיריה הסתייגה מתשובתה הקודמת לפיה אירועי סיום הש"ס הם חגיגות של גברים היות והם אלה שלומדים תורה. עירית ירושלים חייבת לאמץ קריטריונים ברורים שאינם מאפשרים הדרת נשים בניגוד לחוק במדינת ישראל. אנו מצפים שהעיריה תפרסם קריטריונים אלה ותדאג ליישמם בכל האירועים הנערכים בחסותה."